Algemene Ledenvergadering 21-11-2014

Beste schaatsvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdagavond 21 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Parkweg 9.
AGENDA

1. Opening.
2. Bespreking en goedkeuring notulen inz. algemene ledenvergadering 22 november 2013. De notulen liggen tijdens de vergadering ter inzage.
3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
4. Jaarverslag 2013 / 2014 door de secretaris.
5. Financieel verslag 3013 / 2014 door de penningmeester.
6. Bespreking begroting financieel jaar 2014 / 2015.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. Aftredend is Wilmar van Dongen.
9. Bespreking hoogte contributie en toegangsprijzen inz. 2014 / 2015
10. Pauze.
11. Aftredend is bestuurslid, materiaalcommissaris Maarten van Dongen. Maarten stelt zich
herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen uiterlijk een dag voor de vergadering te zijn aangemeld.
12. Geplande activiteiten 2014 / 2015.
13. Situatie ijsbaancomplex.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Het bestuur van de P.IJ.C., Papendrecht 01november 2014
Download Agenda